Review on Filipino – MGA TAYUTAY

Review on Filipino – MGA TAYUTAY

Thanks for sharing in LET Review Online Philippines Group!

MGA TAYUTAY O MGA SALITANG PATALINGHAGA

 

Tayutay (figures of speech) – nagpapaganda sa akda, nagpapalalim sa kaisipan at nagpapayaman sa guniguni ng bumabasa.  Ang mga tayutay ay madalas na gamitin sa mga akdang pampanitikan.

 1. Patulad o Simile – paghahambing ng dalawang bagay na magkaiba ng uri (ginagamitan ng salitang para, gaya, katulad, kaparis, at iba pa).

Halimbawa:

Para ng halamang lumaki sa tubig,

Daho’y nalalanta munting di madilig.

 

 1. Pawangis o Metapora – paggamit ng salitang nangangahulugan ng isang bagay sa pagpapahayag ng ibang bagay.

Halimbawa:

Sapagkat ang haring may hangad sa yaman

Ay mariing hampas ng langit sa bayan.

 

 1. Sinekdoke – gumagamit ng bahagi sa halip ng kabuuan o ng kabuuan sa halip ng bahagi.

Halimbawa:

At ang balang bibig na binubukalan

Ng sabing magaling at katotohanan.

 

 1. Pangitain o Vision

Halimbawa:

Sa sinapupunan ng Konde Adolfo’y

Aking natatanaw si Laurang sinta ko.

 

 1. Panawagan o Apostrophe – kagyat na pagtutol sa naunang pagpapahayag at pananawagan sa tao o bagay na wala roon.

 

Halimbawa:

Kamataya’y nahan ang dating bangis mo?

 

 1. Pabaligho o Paradox – pahayag na wari’y salungat o laban sa likas na pagkukuro ngunit nagpapakilala ng katotohanan.

 

Halimbawa:

Ang matatawag kong palaya sa akin

ng ama ko’y itong ako’y pagliluhin

agawan ng sinta’t panasa-nasaing

lumubog sa dusa’t buhay ko’y makitil.

 

 1. Padamdam o Exclamation – pagbubulalas ng masidhi o matinding damdamin.

 

Halimbawa:

Nanlilisik ang mata’t ang ipinagsaysay

Ay hindi ang ditsong nasa orihinal,

Kundi ang winika’y ikaw na umagaw

Ng kapurihan ko’y dapat kang mamatay!

 

 1. Pandiwantao o Personification – binibigyang-katauhan ang isang bagay na walang buhay o kaisipang basal (abstract).

 

Halimbawa:

Parang walang malay hanggang sa magtago’t

Humilig si Pebo sa hihigang ginto.

 

 1. Pahalintulad o Analogy – tambalang paghahambing, pagkakawangki ng mga pagkakaugnay.

 

Halimbawa:

Inusig ng taga ang dalawang leon,

si Apolo mandin sa Serpyente Piton.

 

 1. Enigma – naikukubli ang kahulugan sa ilalim ng malabong pagtukoy.

 

Halimbawa:

Tapat ang puso ko’y di nagunamgunam

Na ang paglililo’y nasa kagandahan.

 

 1. Papanuto o Aphorism – maikling paglalahad ng isang tuntuning pangkaasalan.

 

Halimbawa:

Kung ang isalubong sa iyong pagdating

ay masayang mukha’t may pakitang-giliw

pakaingatan mo’t kaaway na lihim,

siyang isaisip na kakabakahin.

 

 1. Tanong na Mabisa o Rhetorical Question – tanong na naglalayong magbunga ng isang tanging bisa at hindi upang magtamo ng kasagutan.

 

Halimbawa:

Anong gagawin ko sa ganiton bagay

ang sinta ko kaya’y bayaang mamatay?

 

 1. Pagmamalabis o Hyperbole – pahayag na ibayong maindi kaysa katotohanan o lagpas sa maaaring mangyari.

 

Halimbawa:

Bababa si Marte mula sa itaas,

Sa kailalima’y aahon ang parkas.

 

 1. Aliterasyon – paulit-ulit na tunog ng isang katinig na ginagamit sa mga magkakalapit na salita o pantig.

 

Halimbawa:

At sa mga pulong dito’y nakasabog, nangalat, nagpunla.

Nagsipanahanan, nangagsipamuhay, nagbato’t nagkuta.

 

 1. Asonansya – inuulit ang tunog ng isang patinig sa halip ng katinig.

 

Halimbawa:

Ang buhay ng tao at sa taong palad,

Nasa ginagawa ang halaga’y bigat.

 

 1. Onomatopeya – pagkakahawig ng tunog ng salita at ng diwa nito.

 

 • Tuwirang onomatopeya – kapag ginagagad ng ga tunog ng patinig at katinig ang tunog ng inilalarawan ng taludtod.

Halimbawa:

Ikaw’y iniluwal ng baha sa bundok

Hahala-halakhak at susutsut-sutsot.

 • Pahiwatig na onomatopeya – kapag ang mga tunog ng patinig at katinig ay hindi gumagagad kundi nagpapahiwatig lamang ng bagay na inilalarawan.

Ayon kay Lope K. Santos, ang ating mga titik ay nag-aangkin ng sari-sariling pahiwatig na kaisipan.  Ang A ay nagpapahiwatig ng kalakhan, kalinawan, kalawakan, kalantaran, samantalang ang I ay nagtataglay ng diwa ng kaliitan, labuan, karimlan, kalaliman, kalihiman, at iba pa.

 

A          –          araw, buwan, ilaw, buwan, linaw, tanghal

 

I           –          gabi, lilim, lihim, kulimlim, liit, unti, itim

 

I           –           Ang suot ay puti’y may apoy sa bibig,

Sa buong magdamag ay di matahimik,

Ngunit ang hiwagang di sukat malirip,

Kung bakit sa gabi lamang namamasid.

Tags:
,
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.